GS.TS Hoàng Văn Hà

PGS.TS Hoàng Văn Hà

PGS.TS HOÀNG VĂN HÀ

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học

Thông tin tổng quan

Tôi lấy bằng tiến sĩ thống kê ngày 28/11/2016 tại Đại học Lille 1, Pháp dưới sự giám sát của Trần Việt Chí (Đại học Gustave Eiffel), Phạm Ngọc Thanh Mai (Đại học Paris – Sud) và Vincent Rivoirard (Đại học Paris Dauphine).

Trước đây, tôi là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Labouratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS), Đại học Rouen Normandie (2018 – 2020) và trước đây là giảng viên tạm thời kiêm trợ lý nghiên cứu (ATER) tại Labouratoire de Mathématiques d’Orsay, Đại học Paris-Sud 11 (2017 – 2018).

Hiện tại, tôi đang là giảng viên bộ môn xác suất và thống kê tại Khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Sở thích nghiên cứu

  • Ước lượng phi tham số
  • Vấn đề nghịch đảo
  • Mô hình hỗn hợp và phân tích dữ liệu chức năng
  • Các mô hình ngẫu nhiên cho động lực dân số

Công trình nghiên cứu